Årskurs 4-6

Kunskapsäventyr

Arbetet i år 4-6 utgår ifrån ett tematiskt och ämnesintegrerat Kunskapsäventyr där både teoretiska och praktiska ämnen ingår. Äventyrsstarten väcker elevernas nyfikenhet och är en upplevelse med alla sinnen. Starten väcker frågor och funderingar som också blir ingången i äventyret. Praktiskt arbete varvas med teoretiskt, det är ett undersökande arbetssätt där eleverna experimenterar, bygger, konstruerar och söker sig vidare och djupare. Den röda tråden mellan ämnena är tydlig för att visa på helheter och sammanhang. Många delar i Kunskapsäventyret löser eleverna tillsammans i mindre grupper för att öva samarbete och träna på olika roller och funktioner i en grupp. Elevernas eget arbete och gruppens gemensamma arbete dokumenteras i en äventyrsbok som både blir en personlig lärobok och en sammanställning över alla delar och ämnesområden som äventyret innehåller. Eleverna tränas också i att ta ansvar för sitt eget lärande med hjälp av fortlöpande utvärderingar och planeringar där mål för veckan sätts upp. Elevernas kunskapsutveckling blir synlig för eleven själv, men även du som förälder får en kontinuerlig insyn i ditt barns utveckling. När kunskapsäventyret är avslutat och kunskapsskatten är funnen redovisas den alltid för andra elever och även för föräldrarna. Det här tillfället ger möjlighet att repetera sina nyvunna kunskaper men även till att befästa kunskaperna genom att sätta ord på dem och förklara dem för någon annan. Det är också ett inspirerande inlärningstillfälle där eleverna får se och höra vad elever i andra årskurser arbetat med.