Årskurs 7-9

Verkligheten

Arbetet i år 7-9 utgår ifrån olika uppdrag med basen i antingen SO- eller NO-ämnena. Uppdragen är konkret problemlösning i skarpt läge. Uppdragen är en naturlig fortsättning som bygger på arbetet med Kunskapsäventyren, men här höjer vi ribban och kunskapskraven. Uppdragsgivaren är en eller flera personer utanför skolan, till exempel ett företag, en förening eller en organisation som vill samarbeta med våra elever och har ett uppdrag till dem. Med en extern uppdragsgivare som förväntar sig återkoppling blir arbetet viktigare och motivationen ökar. Skolan är en del av samhället och en mer varierad undervisning än verkligheten är svår att skapa. Första delen av uppdraget är gemensam och kan ses som en baskurs. Här får eleverna faktakunskaper, metodkunskaper och färdigheter för att kunna utföra uppdraget. Även i arbetet med uppdragen är det elevernas egna frågor, funderingar och reflektioner tillsammans med ämnesläraren som ligger till grund för det fortsatta arbetet och kunskapsinhämtningen. Elevernas delaktighet i sitt eget lärande är viktigt för att hitta lust och motivation. Alla uppdrag har sin förankring i det centrala ämnesinnehåll och de kunskapskrav som finns i Lgr 11. Under den andra delen av arbetet har eleverna möjlighet att själva utforma sina uppgifter och komma med egna idéer hur de kan arbeta vidare med uppdraget. Uppdraget löser man alltid tillsammans med andra i mindre grupper. Samarbete med andra ger en möjlighet att bidra med det man är bra på men också en möjlighet att lära av andra och träna på olika roller och funktioner i en grupp. När uppdraget är löst redovisas resultatet för uppdragsgivaren, men även föräldrar inbjuds för att ta del av de olika årskursernas uppdragslösningar. Våra elever blir väldigt duktiga att sätta ord på sina kunskaper och berätta för andra vad de lärt sig, det är naturligt att stå inför grupp och berätta det man upptäckt, reflekterat över och lärt sig.